Posturi vacante Octombrie 2020

ASAS ICDEAPA Galati

Anunț

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură cu sediul în Galați, strada Portului nr.54, județul Galați, organizează conform HG 286/23.03.2011 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
 1. INGINER TEHNOLOG ÎN ZOOTEHNIE 1A – vacant în Laboratorul
  • experimental Brateș - 1 post normă întreagă
 2. EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 1A - vacant în Compartimentul achiziții publice,
  • Serviciul P.I.A.M.A. – 1 post normă întreagă
 3. SECRETAR ADMINISTRATIV I – vacant în cadrul Compartimentului Secretariat -
  • post normă întreagă
 4. ȘOFER I - vacant în Compartimentul Mecano-Energetic, Serviciul P.I.A.M.A. –
  • 1 post normă întreagă

CALENDARUL DE CONCURS VA FI URMĂTORUL:

Pentru posturile:
 • INGINER TEHNOLOG ÎN ZOOTEHNIE 1A,
 • EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 1A,
 • SECRETAR ADMINISTRATIV I
27.10.2020 ora 10,00 – proba scrisă 30.10.2020 – ora 10,00 – interviu Pentru postul:
 • ȘOFER I
27.10.2020 ora 10,00 – proba scrisă 29.10.2020 – ora 10,00 – probă practică PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII: CONDIȚII GENERALE: a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului economic european și domiciliul în România; b) cunosc limba română, scris și vorbit; c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) au capacitate deplină de exercițiu; e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. CONDIŢII SPECIFICE:
 1. INGINER TEHNOLOG ÎN ZOOTEHNIE 1A
  • Absolvent de studii superioare de lungă durată/ studii Bologna ciclul II finalizate cu diplomă de licenţă în profilul tehnică piscicolă;
  • Vechime în specialitatea studiilor minim 8 ani;
  • Rezistenţă la efort fizic și intelectual prelungit;
  • Disponibilitate pentru lucrul peste program;
  • Deţinere permis conducere auto categoria B;
  • Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină cel puțin 60 de puncte.
 2. EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 1A
  • Studii superioare de lungă durată / studii Bologna ciclul II finalizate cu diplomă de licenţă în științe economice;
  • Certificat de absolvire program/curs de specializare expert achiziții publice;
  • Fără cerințe de vechime;
  • Abilități de utilizare a platformei SEAP/SICAP;
  • Cunoașterea legislației din domeniul achizițiilor publice din România;
  • Cunoștințe operare PC nivel mediu (Microsoft Office), internet explorer;
  • Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină cel puțin 60 de puncte.
 3. SECRETAR ADMINISTRATIV I
  • Studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • Cunoștințe operare PC pachetul Microsoft Office, outlook și utilizare echipamente IT și accesorii birou;
  • Fără cerințe de vechime;
  • Abilități de organizare activități de protocol;
  • Abilități de comunicare la locul de muncă;
  • Disponibilitate pentru lucrul peste program;
  • Experiența în activitate de secretariat/relații cu publicul, constituie avantaj;
  • Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină cel puțin 60 de puncte.
 4. ȘOFER I
  • Studii profesionale/medii;
  • Deținător de permis conducere auto cel puțin categoria B, categoria BE constituie avantaj;
  • Fără cerințe de vechime;
  • Abilități de comunicare;
  • Disponibilitate pentru lucrul peste program;
  • Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină cel puțin 60 de puncte.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură situat în municipiul Galați, str.Portului nr. 54. PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS CANDIDAȚII VOR PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS CARE VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copia certificatului de naștere; d) copia certificatului de căsătorie, după caz; e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/competențe; f) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; g) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcția pe care candidează; h) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; i) curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitate acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul documentului prevăzut la lit. f) candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați situat în municipiul Galați, str.Portului nr. 54, telefon 0236.416914, interior 28. Bibliografia de concurs este disponibilă accesând pagina oficială www.asas-icdeapa.ro DIRECTOR GENERAL, CS III dr.ing. Floricel Maricel DIMA COMP.RESURSE UMANE, Insp. Camelia CONSTANTIN .
Facebook

ANUNȚ IMPORTANT!

În contextul sanitar creat de pandemia de COVID-19, accesul în incinta sediului I.C.D.E.A.P.A. Galați, va fi permis conform legislației în vigoare doar persoanelor care fac dovada vaccinării sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile prin intermediul certificatului digital al UE privind  COVID-19, care va fi scanat de personalul propriu al instituției, sau persoanelor care fac dovada unui rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau a unui rezultat negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.